Home » tang luong co ban 2014

Lương bao nhiêu thì đủ nhu cầu tối thiểu?

Lương bao nhiêu thì đủ nhu cầu tối thiểu?
Vào thời điểm 2012, mức lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp theo dự tính của cơ quan chức năng, lẽ ra phải đạt 147 USD/tháng, nhưng do kinh tế khó khăn mới chỉ áp dụng được 118 USD/tháng. Mức tiếp theo áp dụng trong điều kiện kinh tế nếu khá hơn dự tính khoảng 125 USD/tháng. Thời hạn phải điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp để đạt mức... 

xem tiếp..